FIND A PERFECT
INSTRUMENT

ALL PRODUCTS

Brass

Woodwind

Melodian

Piano & Keyboards 


String

Other
ABOUT US

บริษัท โฟร์โทน มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นเด็กไทย ได้มีโอกาสในการเล่นดนตรีมากขึ้น มีความรู้ติดตัวเมื่อโตขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราต้องหาโรงงานใหม่เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ดีขึ้นจนถึงดีที่สุด ที่โรงงานผลิตเครื่องดนตรีที่ประเทศจีนสามารถผลิตได้ ถึงแม้ว่าราคาสินค้าจะแพงกว่าเมื่อเทียบกับโรงงานอื่นๆ ในประเทศจีนที่มีหลายพันโรงงาน ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ISO 9001 ทำให้เครื่องดนตรีที่สั่งผลิตภายใต้ยี่ห้อ เอเยอร์ส AYERS ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
Visitors: 75,939